035 629 5963

Gehandicaptenzorg

“Wat er echt toe doet aantoonbaar maken”

De gehandicaptensector schaakt voortdurend op meerdere borden: de wet langdurige zorg, de Wmo, de Jeugdwet, forensische GGZ en soms ook onderwijs. Altijd om het netwerk van cliënten, ongeacht of zij extramurale ondersteuning of intramurale zorg ontvangen, te ondersteunen op alle domeinen van het leven: levensbreed en levenslang.

De kern van goede gehandicaptenzorg is werken in de leefwereld van de driehoek cliënt – verwant – begeleider. De organisatie (de vertaalwereld) faciliteert dat en verantwoordt naar de systeemwereld (belanghebbenden, toezichthouders en financiers).

Het vergt een goede verbetercyclus (plan-do-check-act) die naadloos overgaat in een planning en control cyclus om te komen tot de juiste verbinding tussen leef-, vertaal- en systeemwereld, waarbij de focus ligt op waar het om gaat: resultaten op de samenhangende gebieden kwaliteit, proces(verbetering), innovatie/ontwikkeling van medewerkers en financiën/productie. Zo gaat de waardeketen van een gehandicapteninstelling lopen en wordt de toegevoegde waarde voor cliënten, verwanten, stakeholders en financiers steeds beter en steeds zichtbaarder.

Ons antwoord

Wij werken in de gehandicaptensector vanuit één visie: zelf zien is laten zien. Op kwaliteit van leven, zorgprocessen en randvoorwaarden sturen en verantwoorden op zo’n manier dat verbeteren gelijk is aan beheersen. PDCA = P&C.

Op brancheniveau en bij een aantal proeftuininstellingen hebben wij meegewerkt aan het vernieuwd Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg, dat inmiddels door Zorginstituut Nederland als het kwaliteitssysteem voor de gehandicaptensector is vastgesteld. Dezelfde principes hanteren we, wanneer wij zorgkantoren, gemeenten of zorgverzekeraars over inkoop (op kwaliteit) adviseren. Thema’s als procesoptimalisatie, strategie, (kwaliteits-)verantwoording en dashboards (BSC + Kwaliteitskaart) hangen daarmee samen. Vraagstukken hieromtrent pakken wij op vanuit een verbeterperspectief en altijd verbindend tussen leef-, vertaal- en systeemwereld op. Met als doel dat uw cliënten, verwanten en medewerkers er de voordelen van zien.

Elver
Begeleiding management team
De Parabool
Doorontwikkeling PDCA-cyclus
Philadelphia
Begeleiding proeftuin
Kwaliteitskader 2.0
Odion
Begeleiding strategische allianties

Meer weten? Vraag het onze adviseurs

Op de hoogte blijven via LinkedIn?

Vul uw zoekopdracht in en druk op Enter.