035 629 5963

Data & technologie

“Hoe wij u helpen om met data en technologie de ambities van uw organisatie te verwezenlijken”

Zorgverlening, data en technologie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden geraakt. Door alle mogelijkheden en toepassingen op het gebied van informatietechnologie is de zorg echt aan het veranderen. Maar hoe worden deze nieuwe mogelijkheden zinvol toegepast voor de patiënt/cliënt, zorgprofessional, medewerker, manager en bestuurder. Anders gezegd, hoe ontstijgen we het niveau van het toepassen van gadgets en snufjes? Hoe zorgen we dat data en technologie gericht worden toegepast in de (zorg)processen en toegevoegde waarde biedt op uw strategische doelstellingen.

Ontwikkelingen
Zorgprocessen worden complexer, zowel inhoudelijk als procesmatig. De eisen en wensen vanuit cliënt en zorgprofessionals nemen toe. De mogelijkheden van digitale toepassingen lijken eindeloos. De noodzaak tot veranderen is evident. Dit vraagt een duidelijke visie op data en technologie binnen uw organisatie en de concrete uitwerking die u hieraan geeft.

Kernvraagstukken zijn:

  • De behoefte van zorgverlener en patiënt centraal stellen in uw informatielandschap
  • De schaarse middelen (personeel) zo effectief en efficiënt mogelijk inzetten
  • De digitale communicatie tussen zorgverlener en cliënt inpassen zorgproces
  • De consumententechnologie met meerwaarde toepassen in het zorgproces
  • De beschikbare zorginfrastructuren effectief inzetten

Maar hoe helpen wij u nu om te zorgen dat begrippen als data-gedreven organiseren, PGO’s (MedMij), VIPP-regelingen, e-health, Big Data, Artificial Intelligence, robotica en domotica en block chain ook die toegevoegde waarde gaan krijgen? En dat dit past bij uw organisatie, uw cliënten, uw medewerkers en uw financiële mogelijkheden.

Ons antwoord
Ons uitgangspunt is in essentie heel eenvoudig. Wij leggen de relatie tussen de strategische doelstellingen van uw organisatie en de data- en technologische ontwikkelingen. Samen bepalen wij waar veranderingen nodig zijn. Hierbij kunt u denken aan:

  • Het opstellen van informatiestrategie voor instellingen; van innovatie tot aan huis op orde maken, van ziekenhuis tot VVT-instelling of GZ-instelling;
  • Het herontwerpen van uw zorg- en informatieprocessen
  • Het (re-)organiseren van IT naar een I&A afdeling, als adviseur maar ook als interim manager;
  • Het opstellen meerjarenbegrotingen en investeringsplannen op het gebied van data en technologie;
  • Het vertalen van overheidsbeleid (van MedMij tot aan wettelijke verplichte standaarden) naar concrete oplossingen die bijdragen aan uw ambities.

Wij nemen in onze advisering uiteraard al onze kennis mee direct voortkomend uit onze intensieve betrokkenheid in landelijke programma’s als MedMij, PROVES, OTV en verschillende VIPP-trajecten in de rol van programmamanager, projectmanager, adviseur of directe beleidsondersteuning.

MedMij gaat live! (nov ’18)

Het MedMij programma gaat de komende tijd samen met het proof-of-concept initiatief PROVES bij drie regionale initiatieven een gecontroleerde livegang van gegevensuitwisseling tussen Xis’sen en [...]

De Zorgcirkel
Opzetten van integrale informatiestrategie, gebaseerd op uitgangspunt van data gedrevenheid, om ambities waar te maken
Magenta
Gericht advies aan de RVB over inrichting van informatievoorziening, binnen een ingezette organisatieverandering
VZVZ, Zorgverzekeraars Nederland en VECOZO
Ontwikkeling van de visie op de landelijke zorginfrastructuur
LVVP/NIP/NvVP
Programma van Eisen voor vrijgevestigde GGZ voor ECD selectie
NeBoPlus
Beschrijven van en ondersteunen bij invulling geven van informatievoorziening, inrichting van afdeling en governance
Opella
In directe samenspreek met RvB en management IT het herijken van de bestaande informatiestrategie
Programma OTV
Ontwikkelen van een online toestemmingsvoorziening voor het vastleggen en raadplegen van medische gegevens
Programma PROVES
Begeleiden van pilots die conform MedMij medische gegevens uitwisselen en technisch beproeven van het MedMij afsprakenstelsel

Ontmoet onze data en technologie experts

Vul uw zoekopdracht in en druk op Enter.