035 629 5963

Accountable care

Accountable care is een zorgmodel dat is gebaseerd op een combinatie van zorgverlening en betaling, waarbij de regie bij de zorgprofessional ligt. Een belangrijke factor is het (terug)brengen van plezier in het werk bij de professional. In de Verenigde Staten wordt het inmiddels met succes toegepast.

Accountable care wordt verleend door een samenwerkende groep van zorgorganisaties of zorgverleners die samen de zorg aan specifieke patiëntengroepen leveren. Bij accountable care leggen de aanbieders samen verantwoording af over de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg die ze verlenen, aan de patiënten en aan de contracterende partij. Een groep zorgaanbieders die op deze basis samenwerkt, vormt een accountable care organisation (ACO).

Shared savings bij accountable care
De aanbieders van accountable care worden beloond op basis van kwaliteitsmetingen en de verlaging van de kosten voor een specifieke patiëntengroep. Daarbij worden verschillende beloningssystemen gebruikt. Shared savings, een systeem waarbij alle deelnemende zorgorganisaties en zorgverleners profiteren van de opbrengst van de behaalde besparingen, is bij accountable care een belangrijk basisprincipe. De resultaten die in de Verenigde Staten met accountable care worden behaald, zijn veelbelovend. Er worden aanzienlijke kostenbesparingen gerealiseerd, waarvan de baten door de verschillende deelnemende partijen worden gedeeld.

Value based healthcare als uitgangspunt voor accountable care
Het is waardevol om bij het opzetten van een ACO uit te gaan van het principe van value based healthcare, zodat het perspectief van de patiënt als belangrijke waarde wordt meegenomen in de opzet van de samenwerking. Daarbij is het belangrijk dat de parameters waarop gestuurd wordt, betrekking hebben op de uitkomsten van behandeling van de gehele zorgconsumentenpopulatie. Dit is een ander uitgangspunt dan patiëntgerichtheid waarbij de behoeften van de individuele patiënt centraal staan als leidend principe in de zorgketen.

Arteria kan uw organisatie helpen bij het invoeren van accountable care, als onafhankelijke facilitator en verbinder. Dat doen wij op basis van de resultaten die inmiddels in de Verenigde Staten zijn gerealiseerd en de best practices die daaruit naar voren zijn gekomen.

Onze diensten

Quick Scan Accountability
De Quickscan brengt middels een narratieve methode de “accountability” in één dag in kaart. We halen de verhalen op uit de organisatie waarbij wij onderstaande raamwerk hanteren. Hierbij staan 4 invalshoeken met vragen centraal. De invalshoeken zijn Patiënt, Professional, AO/IC en Bestuur en Toezicht.

Binnen één dag weet u waar uw organisatie staat in accountability, inclusief advies.

Procesbegeleiding Accountable Care
Wilt u netwerken verstevigen rondom bepaalde patiëntgroepen, bijvoorbeeld voor dementie? Of een gezamenlijke beslisboom opstellen voor triage en anamnese van de doelgroep ouderen? Wij kunnen u helpen om de samenwerking tussen de partijen, de werkprocessen en de beslisboom in te richten, zodat enerzijds het principe “de juiste plaats op het juiste moment voor deze patiënt” wordt gehanteerd en anderzijds een basis is voor een toekomstbestendige samenwerking voor de aangesloten partijen.

Onze accountable care experts

Vul uw zoekopdracht in en druk op Enter.