035 629 5963

Onderzoek naar digitaal werken onder vrijgevestigde ggz-professionals

Onlangs heeft Arteria in opdracht van de brancheorganisaties LVVP, NIP en NVvP en het Ministerie van VWS onderzoek gedaan naar de mate van digitaal werken bij vrijgevestigde ggz-professionals. Daarnaast zijn de behoeften omtrent digitale dossiervoering en informatie-uitwisseling met de patiënt geïnventariseerd.

Aanleiding voor dit onderzoek is wetgeving die per 1 juli 2020 patiënten het recht geeft op kosteloze digitale inzage in hun dossier. Daarnaast wordt een subsidieregeling opgesteld om digitale uitwisseling tussen professional en patiënt te bespoedigen. Voor dit onderzoek is een enquête uitgezet die door 576 vrijgevestigde ggz-professionals volledig is ingevuld. Aanvullend zijn er 30 praktijkbezoeken uitgevoerd om tot een verdieping te komen ten aanzien van de problemen en behoeften van vrijgevestigde ggz-professionals omtrent digitale dossiervoering. Tot slot is middels een bijeenkomst het perspectief vanuit softwareleveranciers opgehaald.

Resultaten

Uit het onderzoek blijkt dat ruim 80% van de vrijgevestigden een digitaal dossier voert middels een elektronisch patiëntendossier (EPD) of een tekstverwerkingsprogramma. Ongeveer 10% werkt uitsluitend met een papieren dossier.

De impact van kosteloos en elektronisch inzage verlenen in het patiëntendossier is grotendeels afhankelijk van de uitgangssituatie van de ggz-professional. Vrijgevestigden die op dit moment al digitaal werken met een EPD voorzien weinig tot geen problemen in het verlenen van digitale inzage. De professionals die volledig op papier werken voorzien dit wel. Wel blijkt bij vrijgevestigden behoefte aan hulp rondom interpretatie van de wetgeving. Vrijgevestigden weten niet welke manier van digitaal beschikbaar stellen van een dossier voldoende is en welke informatie gedeeld moet worden met patiënten.

Digitale inzage door patiënten heeft volgens de professionals voornamelijk consequenties voor de privacy en de behandelrelatie. Het risico bestaat dat de behandelrelatie wordt geschaad, omdat een patiënt aantekeningen verkeerd interpreteert, omdat bij digitale inzage geen context meegeven kan worden zonder toename van administratieve lasten.

Bijna 80% van de respondenten van de enquête geeft aan niet bekend te zijn met de VIPP-subsidieregeling voor vrijgevestigde ggz-professionals. Men vindt het moeilijk te bepalen waar de subsidie aan besteed kan worden om uitwisseling tussen professional en patiënt te bevorderen. Men geeft aan dat het daarom belangrijk is positief en praktisch te communiceren vanuit het programmabureau van de VIPP-subsidieregeling.

De softwareleveranciers zijn positief-kritisch over de subsidieregeling, omdat er stappen gezet worden richting meer gestructureerde informatie-uitwisseling tussen professional en patiënt. Wel vinden zij het belangrijk dat de toegevoegde waarde van uitwisseling duidelijk wordt gecommuniceerd.

Reflectie

Op basis van de resultaten en mate van verzadiging in de antwoorden tijdens de praktijkbezoeken kan gesteld worden dat er een representatief beeld van digitaal werken in de sector in kaart is gebracht.

Gezien de geuite zorgen en vragen kan een visie over waarom digitaal werken en digitale gegevensuitwisseling tussen professional en patiënt zinvol is, helpen om digitaal werken te stimuleren. Daarnaast is praktische ondersteuning bij het maken van keuzes rondom digitalisering gewenst.

 

Reageer op dit bericht

Vul uw zoekopdracht in en druk op Enter.