035 629 5963

“Vrijgevestigde GGZ aanbieders goed op weg met declaraties” (sep ’16)

Onderzoek Arteria Consulting: “Declaraties die vrijgevestigde zorgaanbieders die generalistische basis ggz of gespecialiseerde GGZ aanbieden, zijn in overgrote meerderheid correct. Van alle declaraties in de ggz worden er gemiddeld 3% afgewezen omdat er (onbedoeld) een fout is gemaakt en meestal kan deze fout snel hersteld worden. Vrijgevestigden in de ggz wijken hierin niet bijzonder af van instellingen of de medisch specialistische zorg (MSZ).” Dat blijkt uit een rapport dat Arteria Consulting in opdracht van NIP, LVVP en NVvP heeft uitgevoerd naar rechtmatig declareren.

Het onderzoek is onderdeel van het programma rechtmatig declareren in de zorg van VWS. De GGZ aanbieders zien het belang van correct declareren en willen daarom de kans op fouten in declareren in de GGZ verder verminderen. Deze risico’s zitten onder anderen in de (onvolledige) verwijzingen, complexiteit in de regelgeving in de GGZ die tot verschillende interpretaties leidt, onduidelijke retourinformatie in softwaresystemen en verschillen in beleid en regels van zorgverzekeraars. Aanbieders, verzekeraars en overheid bespreken op 12 juli welke knelpunten komend jaar worden aangepakt en wie daarbij als trekker optreedt.

Verwijzingen naar de GGZ kunnen beter
Veel voorkomende fouten zijn onvolledige verwijsbrieven van bijvoorbeeld de huisarts. Hier kunnen belangrijke gegevens ontbreken zoals agb-code van de verwijzer, datum of een aanduiding of de cliënt naar generalistische basis GGZ of gespecialiseerde GGZ wordt verwezen. Het verkrijgen van een correcte verwijsbrief kost vaak veel tijd terwijl de cliënt formeel nog niet in behandeling mag worden genomen. Ook is het niet altijd duidelijk of er een nieuwe verwijzing nodig is als de cliënt bijvoorbeeld van gespecialiseerde ggz naar generalistische basis GGZ wordt verwezen of na afronding van een behandeling toch weer terug in zorg komt. Een deel van deze problemen kan worden verholpen door goed gebruik van het format verwijsbrief van de LHV door huisartsen en verduidelijking van regelgeving door de NZa.

Regelgeving generalistische basis GGZ
De in 2014 ingevoerde generalistische Basis GGZ (GBGGZ) leidt tot verschil in interpretatie van regels. Deze lijkt deels op de gespecialiseerde GGZ maar verschilt op enkele belangrijke onderdelen. Een spelregeltool met voor behandelaren begrijpelijke informatie kan hierbij al helpen de regels goed toe te passen. De beroepsverenigingen zullen samen met de NZa de informatievoorziening aan zorgaanbieders over de gbggz verbeteren.

Softwaresystemen verschillen onderling sterk
Er zijn veel verschillende softwarepakketten in omloop om zorg in de ggz te registreren en declareren. Het is voor vrijgevestigden onduidelijk wat de kwaliteit is van deze pakketten, in hoeverre deze pakketten fouten kunnen voorkomen en welk pakket voor hun praktijk het best is toegesneden. Een keurmerk voor deze softwarepakketten kan deze keuze ondersteunen. Een ander probleem is dat foutmeldingen waarop declaraties worden afgewezen voor zorgaanbieders vaak onbegrijpelijk zijn. Ook hanteren verzekeraars soms verschillende foutcodes of eigen foutcodes voor eigen regels. Een afgekeurde declaratie is dan moeilijk te corrigeren. Een gebruikersvriendelijke codelijst met duidelijke instructie om de fout te herstellen kan dit probleem oplossen.

Verschil in beleid van verzekeraars
Binnen de zorgverzekeringswet mogen verzekeraars eigen regels stellen over welke zorg ze onder welke voorwaarden vergoeden en tegen welk tarief. Omdat er 9 verschillende zorgverzekeraars zijn met verschillende labels en polissen kan dat een veelheid aan declaratievoorwaarden leiden die voor zorgaanbieders lastig zijn bij te houden. Zeker omdat ieder jaar opnieuw contracten worden afgesloten bij de meeste verzekeraars en cliënten ook overstappen van verzekeraar. Deels zijn deze verschillen in de declaratiesoftware te verhelpen. Meer uniformering en harmonisatie tussen het beleid van verzekeraars kan onbedoelde fouten zeker helpen voorkomen.

Over het onderzoek
Het onderzoek ‘optimalisatie registratie- en declaratieproces vrijgevestigde GGZ’ door Arteria consulting is uitgevoerd in opdracht van NIP, LVVP en NVvP en bekostigd uit het programma rechtmatige zorg van VWS. Doel van het onderzoek is om de meest voorkomende (risico’s) van registreren en declareren van vrijgevestigden in de ggz systematisch in kaart te brengen en concrete oplossingsrichtingen te formuleren om deze risico’s te minimaliseren. Arteria analyseerde hiervoor de declaratiegegevens van Vektis voor de ggz zorg over de afgelopen jaren. Daarnaast is er onder vrijgevestigden een enquête uitgevoerd naar welke risico’s zij zelf het vaakst voor zien komen. Met een respons van 140 geretourneerde enquêtes gaf dit een goed beeld over de sector heen. In diverse expertsessies met zorgaanbieders, verzekeraars en softwareleveranciers zijn deze analyses vervolgens doorgesproken en prioriteiten en oplossingen geformuleerd.

Reageer op dit bericht

Vul uw zoekopdracht in en druk op Enter.