035 629 5963

Waardegedreven zorg aan de kant in tijden van COVID-19!?

Dankzij de coronacrisis realiseren we patiëntwaarde op een compleet nieuwe manier. Voordat de crisis zich aandiende, werd er dankbaar gebruik gemaakt van planmatige hulpmiddelen, zoals een waardegedreven zorg routekaart die we recent hebben gemaakt voor de NVZ. Tijdens deze crisis zien we echter dat de waan van de dag regeert en verdwijnen deze hulpmiddelen weer […]

Dankzij de coronacrisis realiseren we patiëntwaarde op een compleet nieuwe manier. Voordat de crisis zich aandiende, werd er dankbaar gebruik gemaakt van planmatige hulpmiddelen, zoals een waardegedreven zorg routekaart die we recent hebben gemaakt voor de NVZ. Tijdens deze crisis zien we echter dat de waan van de dag regeert en verdwijnen deze hulpmiddelen weer in de kast. Gaan waardegedreven zorg en een COVID-19 crisis eigenlijk wel hand in hand? Of moeten we waardegedreven zorg voor nu maar gewoon in de ijskast zetten.. Echt niet!

Minimale patiëntwaarde

Volgens Michael Porter, grondlegger van waardegedreven zorg, ontstaat patiëntwaarde door de patiëntuitkomsten te delen door de (zorg)kosten om tot deze uitkomsten te komen. Bij waardegedreven zorg gaat het dus om het realiseren van de beste uitkomsten voor de patiënt, tegen zo laag mogelijke kosten.

Als we dit principe toepassen in deze tijd dan zien we dat er voor de mensen die getroffen worden door het coronavirus maar één uitkomst is die telt: overleven en zo snel mogelijk van de IC af, met zo min mogelijk bij- en na-effecten. Hiervoor hoeven geen vragenlijsten ingevuld te worden voor de patiënt. Waardegedreven zorg kenmerkt zich door het vastleggen van uitkomstinformatie om te benchmarken, ‘samen te beslissen’ of ‘te leren en te verbeteren’. Is er nu door het ontbreken van de juiste registraties dan nog wel sprake van waardegedreven zorg? Aan de andere kant rijzen de kosten de pan uit door de intensieve en dure behandeling van coronapatiënten. Volgens Porter moeten de patiëntuitkomsten dan ook sterk toenemen om tot patiëntwaarde te komen.

Geen uitkomstindicatoren en toenemende kosten van de behandeling: op het oog genoeg signalen die aantonen dat er geen tot minimale patiëntwaarde, oftewel waardegedreven zorg, wordt geleverd. Is het echter wel zo zwart-wit?

Nieuwe invulling aan waardegedreven zorg

Nee, zo zwart-wit is het niet. Juist in deze tijd wordt er een nieuwe invulling gegeven aan waardegedreven zorg. Dit gebeurt veelal onbewust maar nog steeds om de patiënt zo goed als mogelijk te helpen. Hier is op de korte termijn geen routekaart voor nodig. Hieronder een aantal voorbeelden:

 • E-health toepassingen en met name beeldbellen zorgen ervoor dat patiëntwaarde toeneemt omdat de kosten voor een behandeling afnemen. Denk hierbij aan kleinere wachtkamers die nodig zijn omdat er minder patiënten bij de zorginstelling komen. Aan de andere kant ontstaat patiëntwaarde omdat de patiënt geen reistijd voor het consult.
 • De zorgverlening zorgt voor een toename van zorgwaardering door de patiënt. We hebben al veel positieve patiëntervaringen gezien die hartverwarmende woorden uiten over verpleegkundig en medisch personeel. Dit is een uiting van hoe tevreden de patiënt is over zijn behandeling. Het is geen klassieke uitkomstinformatie gemeten met een vragenlijst, maar zegt zoveel meer.
 • Uniforme registratie zorgt voor een toename van patiëntwaarde (op termijn). Zo kan de (landelijke) registratie van ex-coronapatiënten een ideaal middel zijn om op lange termijn long- en luchtwegklachten te monitoren, maar ook om vragenlijsten af te nemen over kwaliteit van leven. Dit zorgt dat uitkomstinformatie over coronapatiënten beschikbaar komt  die onderling met elkaar vergeleken kan worden.
 • De corona-check van het OLVG is meermalen in het nieuws geweest als efficiënte oplossing voor artsen om een vinger aan de pols te houden bij hun patiënten. Nu de app is uitgerold liggen de kosten voor het gebruik (erg) laag. Het toegenomen gevoel van veiligheid en controle voor patiënten (en arts!) zorgt voor verhoogde patiëntuitkomsten. Conform de formule ‘hoge uitkomsten gedeeld door lage kosten’ zien we hier een ongeëvenaarde patiëntwaarde!
 • Patiëntwaarde ten top.

Meer patiëntwaarde dan ooit

Zo zijn er nog tal van voorbeelden te noemen. Waardegedreven zorg even aan de kant in tijden van COVID-19? Absoluut niet! Op dit moment wordt er meer patiëntwaarde geleverd dan ooit. Laten we deze ontwikkelingen na deze crisis  vasthouden. En pak dan die waardegedreven zorg routekaart er weer eens bij zodat je doelgericht en met visie invulling geeft aan waardegedreven zorg. Heel veel sterkte en wijsheid voor hen die op dit moment patiëntwaarde leveren. Hou vol!

Meer ↓

De utopie van digitale gegevensuitwisseling – in de praktijk

In mijn vorige blog beschreef ik de utopie van digitale gegevensuitwisseling in de zorg. Wat mij betreft is die utopie het universeel en landelijk uitwisselen van gegevens tussen patiënten en zorgaanbieders en tussen zorgaanbieders onderling. Niet heel verwonderlijk blijkt het achter de schermen nog een erg grote uitdaging om dit te bewerkstelligen. In deze blog […]

In mijn vorige blog beschreef ik de utopie van digitale gegevensuitwisseling in de zorg. Wat mij betreft is die utopie het universeel en landelijk uitwisselen van gegevens tussen patiënten en zorgaanbieders en tussen zorgaanbieders onderling. Niet heel verwonderlijk blijkt het achter de schermen nog een erg grote uitdaging om dit te bewerkstelligen. In deze blog wil ik het graag hebben over de stappen die we -op dit moment- in de praktijk zetten om richting de stip aan de horizon te bewegen. Als BDO | Arteria ondersteunen wij VZVZ in het programma PROVES MedMij. Dit programma beproeft op verzoek van de Stichting MedMij onderdelen van het afsprakenstelsel van MedMij.  

Afspraken vormen de basis

Een belangrijke randvoorwaarde voor het universeel digitaal uitwisselen van gegevens is het maken van afspraken hoe dit moet plaatsvinden. MedMij is een mooi voorbeeld van een afsprakenstelsel waarin is vastgelegd op welke manier medische gegevens uitgewisseld dienen te worden tussen zorgverleners en patiënten, namelijk middels een persoonlijke gezondheidsomgeving, ofwel PGO. Daarbij wordt een aantal uitgangspunten gehanteerd. Eén van deze uitgangspunten is bijvoorbeeld dat de regie van de uitwisseling van de gezondheidsgegevens bij de patiënt ligt. Pas als de patiënt toestemming geeft, mag de informatie naar een PGO worden toegestuurd. Een ander uitgangspunt is dat de oplossingen die worden ontwikkeld schaalbaar en toekomstbestendig zijn en dus geen kortetermijnoplossingen. En, ontzettend belangrijk: de privacy moet gewaarborgd zijn volgens de geldende wet- en regelgeving.

Van theorie naar praktijk: PROVES in een notendop

Het MedMij afsprakenstelsel schept de kaders waarbinnen universele gegevensuitwisseling kan plaatsvinden. Echter, het afsprakenstelsel is vooral theoretisch van aard en de (terechte) vraag die sommige mensen hebben luidt: werkt MedMij ook in de praktijk? Om deze vraag te beantwoorden is in 2018 het programma PROVES MedMij opgericht vanuit VZVZ. Dit programma heeft als doel om te bewijzen dat het MedMij afsprakenstelsel in de praktijk werkt, maar ook wat er verbeterd dient te worden om het uitwisselen nóg beter te laten verlopen. Dit gebeurt enerzijds door middel van technische beproevingen (Proof of Concepts), waarmee we kijken of de informatie van zorgverleners naar patiënten, en vice versa, verstuurd kan worden. Anderzijds begeleidt PROVES gecontroleerde livegangen waarbij een beperkte groep patiënten en zorgverleners in de praktijk echte medische gegevens met elkaar uitwisselen.

Technische beproevingen

De eerste stap in het PROVES programma is het technisch beproeven van diverse soorten gegevensuitwisselingen (Proof of Concept). Werkt bijvoorbeeld het invullen, versturen en ontvangen van een vragenlijst binnen de gehele keten van PGO tot aan zorgaanbieder en achterliggende informatiesystemen? Inzichten die wij tijdens deze technische beproevingen opdoen, vertalen we naar een concreet advies en geven we terug aan de ontwikkelaars die deze gegevensuitwisseling bedacht en gebouwd hebben.

Praktijkervaring opdoen

Een tweede stap is het opstarten van gecontroleerde livegangen om praktijkervaring op te doen met gegevensuitwisseling. De eerste gecontroleerde livegangen zijn in december 2019 gestart en vinden plaats in diverse regio’s. Binnen de gecontroleerde livegangen worden daadwerkelijk patiëntgegevens uitgewisseld tussen patiënten en zorgaanbieders. Deze patiënten gebruiken dus actief hun PGO en worden hierbij intensief ondersteund. Ook uit deze gecontroleerde livegangen komen belangrijke inzichten die teruggekoppeld worden aan de partijen die verantwoordelijk zijn voor het bedenken en ontwikkelen van de gegevensuitwisseling.

Het jaar 2020 staat wat ons betreft in het teken van ‘gewoon doen’. Ideeën en concepten omtrent gegevensuitwisseling kunnen tot op bepaalde hoogte technisch uitgewerkt worden; daarna moeten deze ideeën zo snel mogelijk getoetst worden in de praktijk. Daarbij staat de volgende vraag centraal: welke belemmeringen kom je in de praktijk tegen en moeten worden opgepakt voor succesvolle landelijke uitrol?

 

Meer ↓

Nieuwe VIPP 5-subsidieregeling gepubliceerd

Op 11 februari is de VIPP 5-subsidieregeling gepubliceerd. Deze regeling is gericht op het uitwisselen van medische gegevens tussen instellingen en tussen een instelling en een PGO. Het doel is dat informatie hergebruikt wordt, met als uitgangspunt: eenmalig vastleggen en meervoudig gebruik. Overtypen of bij iedere zorgverlener hetzelfde verhaal vertellen is dan niet meer nodig. De […]

Op 11 februari is de VIPP 5-subsidieregeling gepubliceerd. Deze regeling is gericht op het uitwisselen van medische gegevens tussen instellingen en tussen een instelling en een PGO. Het doel is dat informatie hergebruikt wordt, met als uitgangspunt: eenmalig vastleggen en meervoudig gebruik. Overtypen of bij iedere zorgverlener hetzelfde verhaal vertellen is dan niet meer nodig.

De doelstellingen van VIPP 5 zijn ondergebracht in drie modules, waarbij het uitvoeren van module 1 en 3 voor iedere deelnemer verplicht is. De inhoud van de modules is als volgt::

 1. Digitale gegevens beschikbaar stellen aan een PGO: de instelling kan digitaal gegevens – BgZ en correspondentie (in PDF) – beschikbaar stellen aan de PGO van de patiënt, conform het MedMij-afsprakenstelsel.
  De activiteit moet uiterlijk op 31 december 2021 zijn behaald. Het is een optie om deze activiteit versneld op 31 mei 2021 te behalen. Hier staat een hogere subsidie tegenover.
 2. Digitale Informatie-uitwisseling met een PGO (tweerichtingsverkeer): de instelling kan digitaal informatie uitwisselen naar de PGO van de patiënt conform het MedMij-afsprakenstelsel en de patiënt kan vanuit het PGO informatie terugzenden richting de instelling.
  De activiteit moet uiterlijk op 31 december 2022 zijn behaald.
 3. Digitale informatie-uitwisseling tussen instellingen: de instelling kan digitaal de BgZ en relevante correspondentie (PDF) uitwisselen met een andere instelling.
  De activiteit moet uiterlijk op 31 december 2022 zijn behaald.

Voordat u subsidie kunt aanvragen, moet u eerst de startmonitor (nulmeting) invullen. Deze wordt door de NVZ, NFU of ZKN per mail naar de VIPP-contactpersoon van uw ziekenhuis, UMC of kliniek gestuurd. Indien u niet heeft deelgenomen aan VIPP 1 of 2, kunt u een contactpersoon aanmelden bij het VIPP-projectteam via vipp@nvz-ziekenhuizen.nl. Het aanvragen van subsidie kan tot en met 30 april 2020.

Wat kan Arteria /BDO voor u betekenen?

 • Uitvoeren nulmeting: voor het invullen en aanleveren van de startmonitor en een interne fit-gap en impactanalyse.
 • Begeleiden van aanvraag en implementatie: door de brede ervaring in de zorg, het VIPP- en het MedMij-programma kunnen wij het proces van aanvraag tot en met implementatie van de modules begeleiden.
 • Digitalisering in de praktijk brengen: de subsidieregeling is gericht op aanpassingen van de ICT, maar wij begeleiden ook het invoeren van een nieuwe werkwijze om deze informatie-uitwisseling daadwerkelijk tot stand te brengen. Inclusief het ondersteunen van het gesprek daarover tussen zorgverleners en patiënt.
 • Juridische ondersteuning: wat betekent het juridisch om medische gegevens van andere instellingen te gebruiken? Ook met het beantwoorden van deze juridische vragen kunnen wij u ondersteunen.
 • IT-audit: als auditor kunnen wij vaststellen of u met de implementatie voldoet aan de voorwaarde voor de subsidieverstrekking op basis van de eisen vanuit VWS.

 

Meer ↓

ICT & HEALTH OPENINGSMANIFESTATIE 2020: DOEN, DOEN, DOEN!

Ook dit jaar opende minister Bruins de ICT & Health Openingsmanifestatie. Deze stond in het teken van ‘gewoon doen’, zoals, Bruno Bruins (VWS), Erik Gerritsen (VWS) en René Meijer (BDO – Arteria) zeggen. Het Digitale Transformatie team van BDO-Arteria heeft tijdens de opening op 27 januari inspiratie opgedaan en deelt graag enkele hoogtepunten. Samenwerken eHealthinnovaties […]

Ook dit jaar opende minister Bruins de ICT & Health Openingsmanifestatie. Deze stond in het teken van ‘gewoon doen’, zoals, Bruno Bruins (VWS), Erik Gerritsen (VWS) en René Meijer (BDO – Arteria) zeggen. Het Digitale Transformatie team van BDO-Arteria heeft tijdens de opening op 27 januari inspiratie opgedaan en deelt graag enkele hoogtepunten.

Samenwerken
eHealthinnovaties slagen alleen als we Samenwerken, was zo’n beetje de centrale boodschap tijdens de manifestatie. Maar natuurlijk rijst de vraag ‘hoe dan?’, als Bruins oproept tot ‘gewoon doen’. Sprekers speelden in op deze vraag door het delen van succesverhalen waarin naar voren kwam dat samenwerking, co-creatie en het ‘voor en door de patiënt’ principe essentiële succesfactoren te zijn.

Een aantal herkenbare en opvallende voorbeelden:

 • Het aantal innovatieve apps en gadgets dat wordt uitgevonden en aangeboden is enorm. Het grote aanbod maakt het onoverzichtelijk, en veel is (noch voor patiënt, noch voor zorgverlener) niet echt zinvol. Gebrek aan samenwerking tussen patiënt en bedenkers is hier voor een groot deel debet aan.
 • Zorgverzekeraar CZ heeft een huisartsenpraktijk het doel en de toegevoegde waarde van e-consults laten zien. Resultaat: bij deze praktijk bestaat nu 40% van alle consults uit e-consults. Dit vermindert de kosten, maakt het mogelijk meer patiënten te zien op een dag en draagt bij aan de bereikbaarheid van zowel de patiënt als de zorgverlener.
 • Disofa (online therapie psychische klachten) biedt, in samenwerking met VGZ, online GGZ behandelingen aan en is aangesloten op Good Practice, waardoor men een hogere patiënttevredenheid en betere zorg tegen lagere kosten verwacht.

Belangrijk in dit hele proces is dat de samenwerking die wordt aangegaan, vérder gaat dan samenwerken binnen de eigen organisatie. Over de schotten heen de handen ineenslaan, waarbij dus de patiënt, de ICT-er en de zorgprofessional samen aan de innovatie(-ve gadget) werken, is een van de succesingrediënten.

Kritische kantlijn

Gróter denken dan E-health…
E-health wordt niet door iedereen gezien als heilige graal. Futuroloog Lucien Engelen (Transform.Health) geeft aan dat e-health niet meer van deze tijd is. Nog groter denken lijkt de boodschap. De toekomst zit in het digitaliseren van de complete zorg. Van zelfrijdende auto’s die metingen verrichten tot aan Walmart Health Centers in plaats van ziekenhuizen.

…versus menselijker denken dan e-health
Janneke (Annenborch verzorgingstehuis) brengt ons terug in het hier en nu door te vertellen over rolstoelraces, Puck de hond die aangeeft welke bewoner aandacht nodig heeft en democratisch gekozen vloerbedekking op de werkplek. Kern: naast e-health, naast alle technische innovaties en gadgets, is er op het menselijke vlak ook nog zoveel dat mag verbeteren en veranderen.

Gewoon doen
Maar alle voor- en tegenstanders, alle technische mensen en alle mensen mensen, zijn het er allemaal over eens dat e-health wel degelijk veel kan betekenen voor de zorg en dat domeinoversteigend samenwerken essentieel is om e-health te laten slagen. Heel simpel, door het in 2020 gewoon te doen!

Carlos Villa Baars

 

 

Meer ↓

Programma PROVES zorgt voor eerste uitwisseling medische gegevens conform MedMij

Eind 2019 is een belangrijke mijlpaal behaald in digitale gegevensuitwisseling tussen patiënten en zorgverleners: de eerste gegevensuitwisselingen hebben plaatsgevonden conform MedMij. Dit gebeurde in het bijzijn van minister Bruins met een aantal patiënten en apothekers. Deze gecontroleerde livegangen maken onderdeel uit van het programma PROVES. Dit programma beproeft het MedMij [...]

Eind 2019 is een belangrijke mijlpaal behaald in digitale gegevensuitwisseling tussen patiënten en zorgverleners: de eerste gegevensuitwisselingen hebben plaatsgevonden conform MedMij. Dit gebeurde in het bijzijn van minister Bruins met een aantal patiënten en apothekers. Deze gecontroleerde livegangen maken onderdeel uit van het programma PROVES. Dit programma beproeft het MedMij afsprakenstelsel in de praktijk. Namens VZVZ geeft BDO Arteria met collega’s Martijn Mallie (programma manager), Ruben de Graaf (projectleider pilots), Quinten van Geest en Carlos Villa Baars (projectleiders Proof of Concepts) invulling aan dit programma, genaamd PROVES.

MedMij is een afsprakenstelsel voor digitale gegevensuitwisseling tussen patiënten en zorgverleners. In de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) kan een patiënt zijn of haar medische gegevens ophalen bij de zorgaanbieder of medische gegevens opsturen naar zijn of haar zorgverlener. Dit zorgt ervoor dat er meer regie bij de patiënt ligt en moet in de toekomst leiden tot lagere zorgkosten.

Het programma PROVES beproeft het MedMij afsprakenstelsel en draagt bij aan de verdere ontwikkeling hiervan. Dit wordt enerzijds gerealiseerd door technische beproevingen, waarbij informatie (testdata) door de gehele keten van PGO tot aan achterliggend informatiesysteem van de zorgaanbieder wordt gestuurd. Anderzijds worden er gecontroleerde livegangen begeleid, waarbij in de praktijk echte patiëntgegevens uitgewisseld worden tussen patiënten en zorgverleners. Een belangrijk doel van deze livegangen is om te leren hoe deze implementatie het beste aangepakt kan worden. Daarnaast vindt er ook een evaluatie met patiënten en zorgverleners plaats. De gecontroleerde livegangen die in december 2019 zijn gestart met uitwisseling, vinden plaats in de regio’s Asten en Zoetermeer. In deze regio’s kunnen patiënten medicatiegegevens uitwisselen met een apotheek. Klik hier voor meer informatie over deze gecontroleerde livegangen.  In het komende jaar staat opschaling van de gecontroleerde livegangen centraal.

Heeft u vragen over PROVES, MedMij of hoe je als organisatie kunt anticiperen op de PGO ontwikkelingen? Neem dan contact op met Ruben de Graaf (ruben.de.graaf@bdo.nl) of Martijn Mallie (martijn.mallie@bdo.nl).

Meer ↓

Onderzoek naar digitaal werken onder vrijgevestigde ggz-professionals

Onlangs heeft Arteria in opdracht van de brancheorganisaties LVVP, NIP en NVvP en het Ministerie van VWS onderzoek gedaan naar de mate van digitaal werken bij vrijgevestigde ggz-professionals. Daarnaast zijn de behoeften omtrent digitale dossiervoering en informatie-uitwisseling met de patiënt geïnventariseerd. Aanleiding voor dit onderzoek is wetgeving die per 1 juli 2020 patiënten het recht [...]

Onlangs heeft Arteria in opdracht van de brancheorganisaties LVVP, NIP en NVvP en het Ministerie van VWS onderzoek gedaan naar de mate van digitaal werken bij vrijgevestigde ggz-professionals. Daarnaast zijn de behoeften omtrent digitale dossiervoering en informatie-uitwisseling met de patiënt geïnventariseerd.

Aanleiding voor dit onderzoek is wetgeving die per 1 juli 2020 patiënten het recht geeft op kosteloze digitale inzage in hun dossier. Daarnaast wordt een subsidieregeling opgesteld om digitale uitwisseling tussen professional en patiënt te bespoedigen. Voor dit onderzoek is een enquête uitgezet die door 576 vrijgevestigde ggz-professionals volledig is ingevuld. Aanvullend zijn er 30 praktijkbezoeken uitgevoerd om tot een verdieping te komen ten aanzien van de problemen en behoeften van vrijgevestigde ggz-professionals omtrent digitale dossiervoering. Tot slot is middels een bijeenkomst het perspectief vanuit softwareleveranciers opgehaald.

Resultaten

Uit het onderzoek blijkt dat ruim 80% van de vrijgevestigden een digitaal dossier voert middels een elektronisch patiëntendossier (EPD) of een tekstverwerkingsprogramma. Ongeveer 10% werkt uitsluitend met een papieren dossier.

De impact van kosteloos en elektronisch inzage verlenen in het patiëntendossier is grotendeels afhankelijk van de uitgangssituatie van de ggz-professional. Vrijgevestigden die op dit moment al digitaal werken met een EPD voorzien weinig tot geen problemen in het verlenen van digitale inzage. De professionals die volledig op papier werken voorzien dit wel. Wel blijkt bij vrijgevestigden behoefte aan hulp rondom interpretatie van de wetgeving. Vrijgevestigden weten niet welke manier van digitaal beschikbaar stellen van een dossier voldoende is en welke informatie gedeeld moet worden met patiënten.

Digitale inzage door patiënten heeft volgens de professionals voornamelijk consequenties voor de privacy en de behandelrelatie. Het risico bestaat dat de behandelrelatie wordt geschaad, omdat een patiënt aantekeningen verkeerd interpreteert, omdat bij digitale inzage geen context meegeven kan worden zonder toename van administratieve lasten.

Bijna 80% van de respondenten van de enquête geeft aan niet bekend te zijn met de VIPP-subsidieregeling voor vrijgevestigde ggz-professionals. Men vindt het moeilijk te bepalen waar de subsidie aan besteed kan worden om uitwisseling tussen professional en patiënt te bevorderen. Men geeft aan dat het daarom belangrijk is positief en praktisch te communiceren vanuit het programmabureau van de VIPP-subsidieregeling.

De softwareleveranciers zijn positief-kritisch over de subsidieregeling, omdat er stappen gezet worden richting meer gestructureerde informatie-uitwisseling tussen professional en patiënt. Wel vinden zij het belangrijk dat de toegevoegde waarde van uitwisseling duidelijk wordt gecommuniceerd.

Reflectie

Op basis van de resultaten en mate van verzadiging in de antwoorden tijdens de praktijkbezoeken kan gesteld worden dat er een representatief beeld van digitaal werken in de sector in kaart is gebracht.

Gezien de geuite zorgen en vragen kan een visie over waarom digitaal werken en digitale gegevensuitwisseling tussen professional en patiënt zinvol is, helpen om digitaal werken te stimuleren. Daarnaast is praktische ondersteuning bij het maken van keuzes rondom digitalisering gewenst.

 

Meer ↓

Onderzoek naar contracteerproces in de ggz en wijkverpleging

Eerder dit jaar is Arteria door de NZa gevraagd een vervolgonderzoek uit te voeren naar het contracteerproces tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Het doel was om aanknopingspunten te vinden om het contracteren te stimuleren. Het onderzoek is binnen de ggz sector en de wijkverpleging uitgevoerd. De uitkomsten bieden aanknopingspunten voor betrokken partijen om het contracteerproces te [...]

Eerder dit jaar is Arteria door de NZa gevraagd een vervolgonderzoek uit te voeren naar het contracteerproces tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Het doel was om aanknopingspunten te vinden om het contracteren te stimuleren. Het onderzoek is binnen de ggz sector en de wijkverpleging uitgevoerd. De uitkomsten bieden aanknopingspunten voor betrokken partijen om het contracteerproces te verbeteren. Beide onderzoeksrapporten zijn inmiddels aangeboden aan het het ministerie van VWS. Het rapport voor de ggz vindt u hier en voor de wijkverpleging hier.

 

Meer ↓

BDO neemt Arteria Consulting over

Arteria Consulting en BDO hebben een overnameakkoord bereikt. Door deze overname versterken beide labels de marktpositie in de zorg en kan Arteria haar klanten een nog breder pallet aan diensten aanbieden. Nico Baas (mede-oprichter en managing partner Arteria): “Met ons diverse en bevlogen team hebben we de afgelopen 15 jaar heel mooie projecten gedaan voor […]

Arteria Consulting en BDO hebben een overnameakkoord bereikt. Door deze overname versterken beide labels de marktpositie in de zorg en kan Arteria haar klanten een nog breder pallet aan diensten aanbieden.

Nico Baas (mede-oprichter en managing partner Arteria): “Met ons diverse en bevlogen team hebben we de afgelopen 15 jaar heel mooie projecten gedaan voor de zorgsector. We hebben onze opdrachtgevers op de meest uiteenlopende vraagstukken geadviseerd en bijgestaan: strategie, organisatie, onderzoek en Data en Technologie. Als middelgroot adviesbureau bleven er echter onderdelen waarop wij onze klanten niet konden bedienen en dat sloot niet aan op onze ambitie. Daarom wilden we onze marktpositie verder versterken en het team uitbreiden. Deze kans krijgen wij nu met BDO. In BDO hebben wij een perfecte partner gevonden. Zowel qua cultuur als portfolio zijn beide organisaties mooi complementair aan elkaar. Door de overname voorzie ik een grote gezamenlijke slagkracht. Er ontstaat nu een team van zo’n vijftig adviseurs, waarmee we de hele zorgmarkt met een breed pallet van diensten kunnen helpen.”

Het label Arteria Consulting blijft de komende jaren van kracht. Arteria verhuist begin 2020 naar het pand van BDO in Utrecht.

Heeft u vragen over dit nieuwsbericht? Aarzel niet en neem rechtstreeks contact op met Nico Baas via nico.baas@arteriaconsulting.nl

v.l.n.r. Martijn Mallie, Dick den Braber (Vz. RvB BDO), Nico Baas

Meer ↓

Arteria verzorgt de Workshop Prinsjesdag 2019

De regio is dé plek waar de zorg georganiseerd dient te worden volgens de plannen van het kabinet. De begroting van het ministerie van VWS voor 2020 en de vele verschillende stimuleringsregelingen en projectgelden geven aan dat het kabinet echt iets in beweging wil zetten in de zorg. De vraag die VWS stelt is: hoe […]

De regio is dé plek waar de zorg georganiseerd dient te worden volgens de plannen van het kabinet. De begroting van het ministerie van VWS voor 2020 en de vele verschillende stimuleringsregelingen en projectgelden geven aan dat het kabinet echt iets in beweging wil zetten in de zorg. De vraag die VWS stelt is: hoe houden we, op de lange termijn, de zorg goed en toegankelijk voor iedereen? In antwoord hierop zal VWS in de zomer van 2020 een contourennotitie uitbrengen. Hierin willen ze op grond van regiogericht beleid aangeven hoe de zorg betaalbaar, organiseerbaar en op de juiste plek kan worden geboden. De antwoorden liggen voor een groot deel bij u, als speler in de zorg.  

 Arteria biedt de Workshop Prinsjesdag 2019 aan. Het doel van de workshop is om u te informeren over de inhoud van de kabinetsplannen, de verschillende stimuleringsregelingen en initiatieven op landelijk niveau. Vervolgens bepalen we samen met u de impact van de verwachte maatregelen en wijzigingen op uw organisatie en hoe u hier op kunt voorsorteren.

Programma

Tijdens deze workshop zetten wij de verwachte veranderingen uiteen en gaan in op de maatregelen die specifiek voor uw organisatie of uw klanten relevant zijn. Vervolgens bepalen wij samen met u de impact van deze maatregelen op uw organisatie, uw klanten en uw regio.

Hierbij komen de volgende vragen aan de orde:

 • Welke impact is er voor de zorg aan cliënten?
 • Tot welke kansen of bedreigingen leidt dit voor uw organisatie?
 • Wat betekent dit voor uw bedrijfsvoering?
 • In hoeverre vraagt dit aanpassing van uw huidige strategie, beleid en organisatie?
 • Hoe kunt u zich het beste voorbereiden op deze maatregelen en veranderingen?
 • Hoe kan uw regio zich het beste voorbereiden en welke positie kan uw organisatie innemen?

De workshop wordt in één dagdeel gegeven en bij u op locatie verzorgd. Wilt u meer weten, neem dan contact op met Jacco Aantjes // 06 535 722 18

Meer ↓

Skipr4C: Arteria Team fietst voor het goede doel!

Team Arteria Consulting fietst dit jaar mee in de Skipr4C tour! Behalve voor de sportieve eer, fietsen zij voornamelijk voor het goede doel van dit jaar: de Tournesol van GGNet. Om 10.00 uur vanochtend zijn zij in het 2e peloton gestart om maar liefst 95 kilometer af te leggen (start en finish op het terrein […]

Team Arteria Consulting fietst dit jaar mee in de Skipr4C tour! Behalve voor de sportieve eer, fietsen zij voornamelijk voor het goede doel van dit jaar: de Tournesol van GGNet. Om 10.00 uur vanochtend zijn zij in het 2e peloton gestart om maar liefst 95 kilometer af te leggen (start en finish op het terrein van Warnsveld, de thuisbasis van GGNet).

De afgelopen maanden heeft het team zowel gezamenlijk als individueel heel veel getraind. “We moeten niet lichtzinnig over deze tour denken want het is een hele afstand, maar ik weet zeker dat we het met dit team gaan halen. We hebben er enorm naar uitgekeken om mee te kunnen fietsen, zéker voor dit goede doel!” aldus Emile Petiet, een van de initiatiefnemers van de deelname.

 

    

Meer ↓

Vul uw zoekopdracht in en druk op Enter.