035 629 5963

Programma PROVES zorgt voor eerste uitwisseling medische gegevens conform MedMij

Eind 2019 is een belangrijke mijlpaal behaald in digitale gegevensuitwisseling tussen patiënten en zorgverleners: de eerste gegevensuitwisselingen hebben plaatsgevonden conform MedMij. Dit gebeurde in het bijzijn van minister Bruins met een aantal patiënten en apothekers. Deze gecontroleerde livegangen maken onderdeel uit van het programma PROVES. Dit programma beproeft het MedMij [...]

Eind 2019 is een belangrijke mijlpaal behaald in digitale gegevensuitwisseling tussen patiënten en zorgverleners: de eerste gegevensuitwisselingen hebben plaatsgevonden conform MedMij. Dit gebeurde in het bijzijn van minister Bruins met een aantal patiënten en apothekers. Deze gecontroleerde livegangen maken onderdeel uit van het programma PROVES. Dit programma beproeft het MedMij afsprakenstelsel in de praktijk. Namens VZVZ geeft BDO Arteria met collega’s Martijn Mallie (programma manager), Ruben de Graaf (projectleider pilots), Quinten van Geest en Carlos Villa Baars (projectleiders Proof of Concepts) invulling aan dit programma, genaamd PROVES.

MedMij is een afsprakenstelsel voor digitale gegevensuitwisseling tussen patiënten en zorgverleners. In de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) kan een patiënt zijn of haar medische gegevens ophalen bij de zorgaanbieder of medische gegevens opsturen naar zijn of haar zorgverlener. Dit zorgt ervoor dat er meer regie bij de patiënt ligt en moet in de toekomst leiden tot lagere zorgkosten.

Het programma PROVES beproeft het MedMij afsprakenstelsel en draagt bij aan de verdere ontwikkeling hiervan. Dit wordt enerzijds gerealiseerd door technische beproevingen, waarbij informatie (testdata) door de gehele keten van PGO tot aan achterliggend informatiesysteem van de zorgaanbieder wordt gestuurd. Anderzijds worden er gecontroleerde livegangen begeleid, waarbij in de praktijk echte patiëntgegevens uitgewisseld worden tussen patiënten en zorgverleners. Een belangrijk doel van deze livegangen is om te leren hoe deze implementatie het beste aangepakt kan worden. Daarnaast vindt er ook een evaluatie met patiënten en zorgverleners plaats. De gecontroleerde livegangen die in december 2019 zijn gestart met uitwisseling, vinden plaats in de regio’s Asten en Zoetermeer. In deze regio’s kunnen patiënten medicatiegegevens uitwisselen met een apotheek. Klik hier voor meer informatie over deze gecontroleerde livegangen.  In het komende jaar staat opschaling van de gecontroleerde livegangen centraal.

Heeft u vragen over PROVES, MedMij of hoe je als organisatie kunt anticiperen op de PGO ontwikkelingen? Neem dan contact op met Ruben de Graaf (ruben.de.graaf@bdo.nl) of Martijn Mallie (martijn.mallie@bdo.nl).

Meer ↓

Onderzoek naar digitaal werken onder vrijgevestigde ggz-professionals

Onlangs heeft Arteria in opdracht van de brancheorganisaties LVVP, NIP en NVvP en het Ministerie van VWS onderzoek gedaan naar de mate van digitaal werken bij vrijgevestigde ggz-professionals. Daarnaast zijn de behoeften omtrent digitale dossiervoering en informatie-uitwisseling met de patiënt geïnventariseerd. Aanleiding voor dit onderzoek is wetgeving die per 1 juli 2020 patiënten het recht [...]

Onlangs heeft Arteria in opdracht van de brancheorganisaties LVVP, NIP en NVvP en het Ministerie van VWS onderzoek gedaan naar de mate van digitaal werken bij vrijgevestigde ggz-professionals. Daarnaast zijn de behoeften omtrent digitale dossiervoering en informatie-uitwisseling met de patiënt geïnventariseerd.

Aanleiding voor dit onderzoek is wetgeving die per 1 juli 2020 patiënten het recht geeft op kosteloze digitale inzage in hun dossier. Daarnaast wordt een subsidieregeling opgesteld om digitale uitwisseling tussen professional en patiënt te bespoedigen. Voor dit onderzoek is een enquête uitgezet die door 576 vrijgevestigde ggz-professionals volledig is ingevuld. Aanvullend zijn er 30 praktijkbezoeken uitgevoerd om tot een verdieping te komen ten aanzien van de problemen en behoeften van vrijgevestigde ggz-professionals omtrent digitale dossiervoering. Tot slot is middels een bijeenkomst het perspectief vanuit softwareleveranciers opgehaald.

Resultaten

Uit het onderzoek blijkt dat ruim 80% van de vrijgevestigden een digitaal dossier voert middels een elektronisch patiëntendossier (EPD) of een tekstverwerkingsprogramma. Ongeveer 10% werkt uitsluitend met een papieren dossier.

De impact van kosteloos en elektronisch inzage verlenen in het patiëntendossier is grotendeels afhankelijk van de uitgangssituatie van de ggz-professional. Vrijgevestigden die op dit moment al digitaal werken met een EPD voorzien weinig tot geen problemen in het verlenen van digitale inzage. De professionals die volledig op papier werken voorzien dit wel. Wel blijkt bij vrijgevestigden behoefte aan hulp rondom interpretatie van de wetgeving. Vrijgevestigden weten niet welke manier van digitaal beschikbaar stellen van een dossier voldoende is en welke informatie gedeeld moet worden met patiënten.

Digitale inzage door patiënten heeft volgens de professionals voornamelijk consequenties voor de privacy en de behandelrelatie. Het risico bestaat dat de behandelrelatie wordt geschaad, omdat een patiënt aantekeningen verkeerd interpreteert, omdat bij digitale inzage geen context meegeven kan worden zonder toename van administratieve lasten.

Bijna 80% van de respondenten van de enquête geeft aan niet bekend te zijn met de VIPP-subsidieregeling voor vrijgevestigde ggz-professionals. Men vindt het moeilijk te bepalen waar de subsidie aan besteed kan worden om uitwisseling tussen professional en patiënt te bevorderen. Men geeft aan dat het daarom belangrijk is positief en praktisch te communiceren vanuit het programmabureau van de VIPP-subsidieregeling.

De softwareleveranciers zijn positief-kritisch over de subsidieregeling, omdat er stappen gezet worden richting meer gestructureerde informatie-uitwisseling tussen professional en patiënt. Wel vinden zij het belangrijk dat de toegevoegde waarde van uitwisseling duidelijk wordt gecommuniceerd.

Reflectie

Op basis van de resultaten en mate van verzadiging in de antwoorden tijdens de praktijkbezoeken kan gesteld worden dat er een representatief beeld van digitaal werken in de sector in kaart is gebracht.

Gezien de geuite zorgen en vragen kan een visie over waarom digitaal werken en digitale gegevensuitwisseling tussen professional en patiënt zinvol is, helpen om digitaal werken te stimuleren. Daarnaast is praktische ondersteuning bij het maken van keuzes rondom digitalisering gewenst.

 

Meer ↓

Onderzoek naar contracteerproces in de ggz en wijkverpleging

Eerder dit jaar is Arteria door de NZa gevraagd een vervolgonderzoek uit te voeren naar het contracteerproces tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Het doel was om aanknopingspunten te vinden om het contracteren te stimuleren. Het onderzoek is binnen de ggz sector en de wijkverpleging uitgevoerd. De uitkomsten bieden aanknopingspunten voor betrokken partijen om het contracteerproces te [...]

Eerder dit jaar is Arteria door de NZa gevraagd een vervolgonderzoek uit te voeren naar het contracteerproces tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Het doel was om aanknopingspunten te vinden om het contracteren te stimuleren. Het onderzoek is binnen de ggz sector en de wijkverpleging uitgevoerd. De uitkomsten bieden aanknopingspunten voor betrokken partijen om het contracteerproces te verbeteren. Beide onderzoeksrapporten zijn inmiddels aangeboden aan het het ministerie van VWS. Het rapport voor de ggz vindt u hier en voor de wijkverpleging hier.

 

Meer ↓

BDO neemt Arteria Consulting over

Arteria Consulting en BDO hebben een overnameakkoord bereikt. Door deze overname versterken beide labels de marktpositie in de zorg en kan Arteria haar klanten een nog breder pallet aan diensten aanbieden. Nico Baas (mede-oprichter en managing partner Arteria): “Met ons diverse en bevlogen team hebben we de afgelopen 15 jaar heel mooie projecten gedaan voor […]

Arteria Consulting en BDO hebben een overnameakkoord bereikt. Door deze overname versterken beide labels de marktpositie in de zorg en kan Arteria haar klanten een nog breder pallet aan diensten aanbieden.

Nico Baas (mede-oprichter en managing partner Arteria): “Met ons diverse en bevlogen team hebben we de afgelopen 15 jaar heel mooie projecten gedaan voor de zorgsector. We hebben onze opdrachtgevers op de meest uiteenlopende vraagstukken geadviseerd en bijgestaan: strategie, organisatie, onderzoek en Data en Technologie. Als middelgroot adviesbureau bleven er echter onderdelen waarop wij onze klanten niet konden bedienen en dat sloot niet aan op onze ambitie. Daarom wilden we onze marktpositie verder versterken en het team uitbreiden. Deze kans krijgen wij nu met BDO. In BDO hebben wij een perfecte partner gevonden. Zowel qua cultuur als portfolio zijn beide organisaties mooi complementair aan elkaar. Door de overname voorzie ik een grote gezamenlijke slagkracht. Er ontstaat nu een team van zo’n vijftig adviseurs, waarmee we de hele zorgmarkt met een breed pallet van diensten kunnen helpen.”

Het label Arteria Consulting blijft de komende jaren van kracht. Arteria verhuist begin 2020 naar het pand van BDO in Utrecht.

Heeft u vragen over dit nieuwsbericht? Aarzel niet en neem rechtstreeks contact op met Nico Baas via nico.baas@arteriaconsulting.nl

v.l.n.r. Martijn Mallie, Dick den Braber (Vz. RvB BDO), Nico Baas

Meer ↓

Arteria verzorgt de Workshop Prinsjesdag 2019

De regio is dé plek waar de zorg georganiseerd dient te worden volgens de plannen van het kabinet. De begroting van het ministerie van VWS voor 2020 en de vele verschillende stimuleringsregelingen en projectgelden geven aan dat het kabinet echt iets in beweging wil zetten in de zorg. De vraag die VWS stelt is: hoe […]

De regio is dé plek waar de zorg georganiseerd dient te worden volgens de plannen van het kabinet. De begroting van het ministerie van VWS voor 2020 en de vele verschillende stimuleringsregelingen en projectgelden geven aan dat het kabinet echt iets in beweging wil zetten in de zorg. De vraag die VWS stelt is: hoe houden we, op de lange termijn, de zorg goed en toegankelijk voor iedereen? In antwoord hierop zal VWS in de zomer van 2020 een contourennotitie uitbrengen. Hierin willen ze op grond van regiogericht beleid aangeven hoe de zorg betaalbaar, organiseerbaar en op de juiste plek kan worden geboden. De antwoorden liggen voor een groot deel bij u, als speler in de zorg.  

 Arteria biedt de Workshop Prinsjesdag 2019 aan. Het doel van de workshop is om u te informeren over de inhoud van de kabinetsplannen, de verschillende stimuleringsregelingen en initiatieven op landelijk niveau. Vervolgens bepalen we samen met u de impact van de verwachte maatregelen en wijzigingen op uw organisatie en hoe u hier op kunt voorsorteren.

Programma

Tijdens deze workshop zetten wij de verwachte veranderingen uiteen en gaan in op de maatregelen die specifiek voor uw organisatie of uw klanten relevant zijn. Vervolgens bepalen wij samen met u de impact van deze maatregelen op uw organisatie, uw klanten en uw regio.

Hierbij komen de volgende vragen aan de orde:

  • Welke impact is er voor de zorg aan cliënten?
  • Tot welke kansen of bedreigingen leidt dit voor uw organisatie?
  • Wat betekent dit voor uw bedrijfsvoering?
  • In hoeverre vraagt dit aanpassing van uw huidige strategie, beleid en organisatie?
  • Hoe kunt u zich het beste voorbereiden op deze maatregelen en veranderingen?
  • Hoe kan uw regio zich het beste voorbereiden en welke positie kan uw organisatie innemen?

De workshop wordt in één dagdeel gegeven en bij u op locatie verzorgd. Wilt u meer weten, neem dan contact op met Jacco Aantjes // 06 535 722 18

Meer ↓

Skipr4C: Arteria Team fietst voor het goede doel!

Team Arteria Consulting fietst dit jaar mee in de Skipr4C tour! Behalve voor de sportieve eer, fietsen zij voornamelijk voor het goede doel van dit jaar: de Tournesol van GGNet. Om 10.00 uur vanochtend zijn zij in het 2e peloton gestart om maar liefst 95 kilometer af te leggen (start en finish op het terrein […]

Team Arteria Consulting fietst dit jaar mee in de Skipr4C tour! Behalve voor de sportieve eer, fietsen zij voornamelijk voor het goede doel van dit jaar: de Tournesol van GGNet. Om 10.00 uur vanochtend zijn zij in het 2e peloton gestart om maar liefst 95 kilometer af te leggen (start en finish op het terrein van Warnsveld, de thuisbasis van GGNet).

De afgelopen maanden heeft het team zowel gezamenlijk als individueel heel veel getraind. “We moeten niet lichtzinnig over deze tour denken want het is een hele afstand, maar ik weet zeker dat we het met dit team gaan halen. We hebben er enorm naar uitgekeken om mee te kunnen fietsen, zéker voor dit goede doel!” aldus Emile Petiet, een van de initiatiefnemers van de deelname.

 

    

Meer ↓

Visie op samenhang zorginfrastructuren in Nederland: open consultatie

Deadline: 4 oktober 2019 Volgend op de in 2017 gepresenteerde eerste visie op een landelijke zorginfrastructuur, is in het afgelopen jaar hard gewerkt aan het visiedocument Samenhang in Zorginfrastructuren in Nederland. Reden hiervoor is dat het de vele bestaande programma’s waarmee wordt gewerkt in de zorg ontbreekt aan een gemeenschappelijke visie en regie. Hierdoor ontstaan […]

Deadline: 4 oktober 2019

Volgend op de in 2017 gepresenteerde eerste visie op een landelijke zorginfrastructuur, is in het afgelopen jaar hard gewerkt aan het visiedocument Samenhang in Zorginfrastructuren in Nederland. Reden hiervoor is dat het de vele bestaande programma’s waarmee wordt gewerkt in de zorg ontbreekt aan een gemeenschappelijke visie en regie. Hierdoor ontstaan oplossingen die niet optimaal met elkaar samenwerken en waarmee zorgverleners en ict-professionals in het veld geen duidelijke richting wordt aangeboden.

Het visiedocument
Een duurzaam informatiestelsel voor de ondersteuning op de zorgprocessen ontstaat door een gedeelde en gedragen visie gebaseerd op een gezamenlijke ambitie. Centraal uitgangspunt van het document is goede zorg met goede informatie. Gemeenschappelijke diensten, knooppunten en technische netwerkinfrastructuren nemen een belangrijke plaats in de visie in.

Open consultatie
Aan de betrokken partijen in het veld wordt de oproep gedaan te reageren op de inhoud van het document. Dit kan middels het beantwoorden van 5 consultatievragen. Met deze open consultatie willen de opstellers van het document en Zorgverzekeraars Nederland inzicht krijgen in eventuele aandachtspunten bij het hanteren van de geschetste uitgangspunten. De reacties op de consultatie zullen door opstellers worden verwerkt/beantwoord. Na vaststelling van de visie door het Informatieberaad zal met behulp van een op te stellen transitiescenario worden bekeken in hoeverre lopende programma’s  en projecten mogelijk aanpassing behoeven. Na de consultatie volgt een detailverkenningen om te kijken welke gemeenschappelijke diensten en knooppunten concreet gerealiseerd kunnen worden.

In december zal het document definitief worden vastgesteld door het Informatieberaad.

Het visiedocument vindt u hier. Reageren (tot 4 oktober 2019) kan hier.

Heeft u na het lezen van het document vragen of behoefte aan toelichting? Neem contact op met een van de auteurs: Martijn Mallie (06-1331 0965).

 

Meer ↓

Dossier Dure Geneesmiddelen: het is tijd voor inkoopstrategie 2.0

Het dossier Dure geneesmiddelen (DGM) staat al een aantal jaren in de spotlight. In de media wordt veel gezegd en geschreven en minister Bruno Bruins is er veel aan gelegen om grip te krijgen op dit dossier. Onlangs deed hij nog een oproep naar de farmaceutische industrie voor meer transparantie.  Maar naast transparantie is scherpe […]

Het dossier Dure geneesmiddelen (DGM) staat al een aantal jaren in de spotlight. In de media wordt veel gezegd en geschreven en minister Bruno Bruins is er veel aan gelegen om grip te krijgen op dit dossier. Onlangs deed hij nog een oproep naar de farmaceutische industrie voor meer transparantie.  Maar naast transparantie is scherpe inkoop ook een belangrijke factor om de grip te krijgen én te houden. Tijd dus om de volgende stap te gaan nemen: Inkoopstrategie 2.0!

Het dossier tot nu toe
Om meer grip op het dossier DGM te krijgen, lopen al verschillende initiatieven. Het LODG, PIDG en ZN kopen dure geneesmiddelen centraal in. Daarbij geeft de monitor Geneesmiddelen in de medisch specialistische zorg aan dat de huidige inkoopstrategie volgens de ziekenhuisapothekers optimaal is ingericht. Je zou kunnen zeggen: iedereen tevreden. Of toch niet? Is dit niet juist het moment om door te pakken en te onderzoeken waar nog winst te behalen valt? Je moet het dak immers repareren als de zon schijnt.

Elk geneesmiddel zijn eigen inkoop
De inkoop van geneesmiddelen bestaat uit drie groepen: monopolie, oligopolie en de multisource/geneesmiddelen in competitie.

De monopolie geneesmiddelen worden ingekocht door de centrale inkooporganisatie. Het zwaartepunt moet daar vooral liggen op de implementatie. Dit adviseert ook de onlangs gepubliceerde tussentijdse evaluatie van de geneesmiddelenvisie van VWS. Op de groep multisource en geneesmiddelen in competitie is de aandacht en focus al goed gericht en kan de inkoop via inkoopgroep of bestaande inkoopcombinaties.

Op het stuk oligopolie geneesmiddelen is echter nog enorme winst te boeken. Om hier structureel meer tegenwicht te bieden en scherpere prijzen te bedingen, is een nieuwe inkoopstrategie nodig die veel verder gaat dan hoe het momenteel is ingericht. In deze groep zitten geneesmiddelen die therapeutisch uitwisselbaar zijn. Er kan dus een keus tussen verschillende producten gemaakt worden. Dat is prettig want er valt wat te kiezen, maar het maakt het ook complexer. Voordat een ziekenhuis de keus voor een product kan maken moet er een hoop water door de rivier stromen. Het inkoopteam moet met meerdere, zowel met interne als externe, stakeholders beleid en mandaat afstemmen. Er moet consensus komen over het betreffende geneesmiddel en akkoord van medisch staven. Zij zijn immers verantwoordelijk voor het behandelplan van de patiënt. Scherp inkopen in deze groep is daarom moeilijk, maar wel  noodzakelijk. Zoals gezegd: het moment voor Inkoopstrategie 2.0 is aangebroken.

Hoe complexer de inkoop, hoe kleiner de groep
Wanneer een ziekenhuis alleen inkoopt, heeft het geen onderhandelingspositie om simpelweg te weinig macht om iets gedaan te krijgen bij de farmaceut. Bij ziekenhuizen die werken met inkoopgroepen doet zich een ander probleem voor. Vaak zijn de inkoopgroepen te groot en spelen te veel belangen om samen op te trekken. Als regel geldt: hoe complexer de inkoop, hoe kleiner de groep moet zijn om overeenstemming te krijgen. Beter is om voor een goede onderhandelingspositie één of twee partnerziekenhuizen te selecteren. Hoewel het een ingewikkelde en tijdrovende route is, is het toch de enige manier om als ziekenhuis een sterkere onderhandelingspositie te verkrijgen. Met het juiste partnerziekenhuis sta je sterker: je creëert meer volume, sneller mandaat van de raad van bestuur en medische staven en dus meer tegenwicht.

Mandaat door samenwerkingsafspraken
De hierboven geschetste inkoopstrategie is de 2.0 versie, oftewel de volgende stap in de huidige inkoopstrategie. De basis is jezelf als sector (nog) beter te organiseren en samenwerkingsverbanden aan te gaan met geselecteerde partnerziekenhuizen. Daarmee creëer je contragewicht en scherpere prijzen. Hiervoor moet mandaat worden gecreëerd door samenwerkingsafspraken tussen raad van bestuur en medische staven van ziekenhuizen.

Daarom een oproep aan u als ziekenhuisapotheker, inkoper, raad van bestuur en lid medische staf: neem deze stap, in lijn met alle initiatieven en de bestaande druk op het budget medische specialistische zorg, en zorg ervoor dat de inkoopstrategie naar the next level gaat.


Jan Jaap Savelkouls

 

Meer ↓

De utopie van digitale gegevensuitwisseling

Digitale gegevensuitwisseling is momenteel een hot topic in de zorgsector. Dat komt voornamelijk door de wet Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg, die per 1 juli 2020 in werking treedt. Deze wet verplicht dat burgers inzage moeten krijgen in hun medische gegevens die zorgverleners digitaal verzamelen. Echter, deze ‘deadline’ nadert met rasse […]

Digitale gegevensuitwisseling is momenteel een hot topic in de zorgsector. Dat komt voornamelijk door de wet Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg, die per 1 juli 2020 in werking treedt. Deze wet verplicht dat burgers inzage moeten krijgen in hun medische gegevens die zorgverleners digitaal verzamelen. Echter, deze ‘deadline’ nadert met rasse schreden en het gevaar dreigt dat er niet voorbij dit moment wordt gekeken naar de stip aan de horizon. Want wat is eigenlijk precies de utopie van digitale gegevensuitwisseling in de zorg en wat levert het op?

Regie bij de patiënt
Velen zullen het met mij eens zijn: de patiënt moet het uitgangspunt zijn bij digitale gegevensuitwisseling. Dat betekent dat hij of zij grip moet hebben op zijn of haar medische gegevens. Dit kan momenteel al bij verschillende zorgaanbieders, doordat patiënten kunnen inloggen op een patiëntenportaal. Op het eerste oog lijkt dit een prima oplossing, waarmee ook gelijk voldaan wordt aan de wetgeving van 2020. Echter, op het moment dat je bij verschillende zorginstellingen onder behandeling bent die allemaal gebruiken maken van hun eigen portaal, wordt het opeens een stuk minder overzichtelijker en gebruiksvriendelijk.

De utopie van digitale gegevensuitwisseling is het universeel maken en werken naar een landelijke oplossing, zodat mensen vanuit één persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) medische gegevens kunnen ophalen bij álle zorgverleners. Hiermee creëer je een overzichtelijke digitale omgeving waarin mensen bijvoorbeeld hun actuele medicatieoverzicht kunnen inzien, echobeelden kunnen bekijken en een overzicht hebben van geplande afspraken. Tegelijkertijd kunnen mensen deze informatie verrijken met zelf verzamelde gezondheidsgegevens, zoals de hartslag tijdens het hardlopen, het slaapritme of het dieet. Ook moet het mogelijk zijn dat mensen bijvoorbeeld een foto van een moedervlek kunnen delen met de huisarts, opdat die kan bepalen of langskomen wel noodzakelijk is. Enerzijds dragen deze ontwikkelingen bij aan bewustwording over de eigen gezondheid, wat hopelijk een preventieve werking heeft. Anderzijds levert de transitie naar meer digitaal contact besparingen op in kosten. Beide moeten op lange termijn dus een positieve impact hebben op de beheersbaarheid van zorgkosten.

Uitwisseling tussen zorgverleners
Misschien wel de grootste winst van universele gegevensuitwisseling valt te behalen bij de uitwisseling tussen zorgverleners. Een landelijke oplossing voor het delen van medische gegevens tussen professionals zorgt ervoor dat iedere zorgverlener up to date is wat betreft de medische status van een patiënt. En belangrijker: bij een landelijke oplossing wordt er gewaarborgd dat de informatie te vertrouwen is. Dit kent veel voordelen die ten goede komen aan de veiligheid en effectiviteit van de zorg. Zo is er bekend wat er medisch gezien allemaal speelt bij een persoon, is er altijd een geactualiseerd medicatieoverzicht en kunnen contra-indicaties voor medicatie geraadpleegd worden. Zeker in de spoedzorg heeft dit een significante meerwaarde en kan er gerichter ge- en behandeld worden.

Eerste stappen
Het zetten van de eerste grote stappen in een omvangrijk proces als dit zijn altijd lastig. Ze vergen grote investeringen in informatietechnologie, waar niet altijd de (financiële) ruimte voor is bij zorginstellingen. Daarom is het belangrijk dat deze eerste stappen worden gefaciliteerd. Dit gebeurt enerzijds door zogenaamde ‘Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional’ (VIPP)-regelingen, waarmee zorgaanbieders een subsidie ontvangen voor implementatie. Anderzijds bestaan er programma’s die helpen bij het verder optimaliseren en gebruiken van de universele gegevensuitwisseling, zoals het programma PROVES.

Het voor iedereen scherp krijgen en houden van de utopie van digitale gegevensuitwisseling, het voor alle betrokkenen helder hebben van die stip op de horizon, is essentieel voor een succesvolle uitrol. Daarbij mag niet vergeten worden waar het om draait: betere zorg voor de patiënt en zorgkosten beheersbaar houden. Door hulp aan te bieden gedurende deze transitie aan zowel zorgverleners als patiënten, wordt er alles aan gedaan om de route naar deze stip te realiseren. Hoe dit in de praktijk verloopt, belicht ik in mijn volgende blog!

Quinten van Geest

Meer ↓

Zorgprestatiemodel GGZ; de geschiedenis dreigt zich te herhalen

Kortgeleden heeft de NZa geadviseerd om per 2022 een nieuwe bekostiging in te voeren in de generalistische basis ggz, gespecialiseerde ggz en forensische zorg: het zorgprestatiemodel. Het huidige model wordt gezien als niet duurzaam en sluit onvoldoende aan bij de behoefte van de sector. Prachtig natuurlijk, maar lijkt dat zorgprestatiemodel niet heel veel op wat […]

Kortgeleden heeft de NZa geadviseerd om per 2022 een nieuwe bekostiging in te voeren in de generalistische basis ggz, gespecialiseerde ggz en forensische zorg: het zorgprestatiemodel. Het huidige model wordt gezien als niet duurzaam en sluit onvoldoende aan bij de behoefte van de sector. Prachtig natuurlijk, maar lijkt dat zorgprestatiemodel niet heel veel op wat de “mensen die al even mee gaan” onder ons al kennen; de Functionele Bekostiging uit de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw. En hebben we daar niet om dezelfde redenen al eerder afscheid van genomen?

Geschiedenis van bekostiging
Het huidige financieringsmodel met DOT’s is niet uit de lucht komen vallen. Het is de resultante van een jarenlange ontwikkeling, waarin steeds is geprobeerd de fouten en misstanden van elk systeem te ondervangen door iets nieuws te introduceren. Want voor 1983 hadden we de “open-eind” financiering, die onbetaalbaar werd. Vervolgens is de “historische budgettering” ingevoerd, waarbij efficiëntie werd afgestraft met kortingen en er geen enkele prikkel was voor innovatie. In 1988 is toen de “functionele budgettering” gestart, waarbij op grond van vaste, variabele en semi-variabele componenten het budget van de instelling werd vastgesteld.

Gevolg van deze vorm van budgettering was dat de tarieven maar beperkt aansloten op hetgeen werkelijk aan zorg werd verleend en weinig ruimte boden voor andere of nieuwe zorgproducten. Daarom zijn we begin jaren ’90 gestart met producttypering wat in de vroege zero’s overging in de eerste DBC’s. Vervolgens zijn deze in de loop der jaren gevormd tot de huidige DOT’s. Deze DBC’s gingen een direct verband leggen tussen geaccepteerde diagnoses, de daadwerkelijk uitgevoerde handelingen die zouden leiden tot logische en herkenbare zorgproducten. Dit was exact wat de sector zelf wilde!

Waarom lijken we nu weer terug bij af?
En nu na al die jaren ligt er een voorstel waarin budgetten de facto weer opgebouwd gaan worden uit vaste, variabele en semi-variabele componenten. Ze worden anders genoemd, en het zijn inhoudelijk deels andere zaken. Maar in de basis volgt het huidige voorstel de essentie van de functionele bekostiging.

Dus wat is er misgegaan met de DOT’s? En vormt dit voldoende legitimering voor de wederopstanding van de financiële bekostiging? In het voorstel zien wij namelijk niet terug hoe de problemen, die zich begin jaren 90 voordeden, nu zullen worden voorkomen. Heeft de NZa überhaupt wel gekeken naar de redenen waarom we in 1994 gestart zijn de afschaffing van de  functionele bekostiging (en dat in 2010 ook echt hebben gedaan) en hoe we dus kunnen voorkomen dat we over een paar jaar het model DBC’s 2028  als een innovatie komen presenteren?

Een oplossing is niet automatisch een verbetering
Dat je een probleem voor het eerst ziet, wil niet zeggen dat het nieuw is. Daarom willen we bij deze de NZa en alle andere betrokkenen oproepen om nog eens goed te kijken naar het probleem dat we nu eigenlijk willen oplossen. En als er dan een nieuwe bekostigingssystematiek wordt ontworpen, zorg dan ook dat de lessen vanuit eerdere vormen van bekostiging daarin goed zijn verwerkt.

Graag geven we deze oproep ook een concreet handvat, waarmee de NZa aan de slag kan. Organiseer een reünie met C(o)TG collega’s, want zij hebben veelal de vorige bekostigingssystemen ontworpen, ingevoerd en geëvalueerd. En leg aan deze mensen nog eens voor wat er nu mis is met de DOT’s, wat je met het nieuwe bekostigingssysteem wilt bereiken en hoe je dat dan, met alle kennis vanuit eerdere systematieken, zou kunnen bereiken . Men zou zomaar versteld kunnen staan van de antwoorden!


Dit blog van Jacco Aantjes werd tevens gepubliceerd op Skipr

Meer ↓

Vul uw zoekopdracht in en druk op Enter.